De Witte Tovertuin
Klik hier voor
De Witte Tovertuin
Buiten Schoolse Opvang
Het Witte Toverhuisje
Klik hier voor
Het Witte Toverhuisje
Kinder Dag Verblijf
Het Witte Toverbloemetje
Klik hier voor
Het Witte Toverbloemetje
Peuteropvang
Hoofdmenu
Hoofdmenu
Hoofdmenu

Beroeps krachten/ mentorschap , groepsgrootte, extra dagdelen

Opleidings eisen beroepskrachten:
Al onze beroepskrachten zijn gediplomeerd conform de CAO kinderopvang. 
Buitenschoolse opvang De Witte Tovertuin en kinderdagverblijf Het Witte Toverhuisje zijn een erkende kinderopvang, ze zijn beide apart geregistreerd in het LRKP register. Dat betekend onder meer dat u kunt rekenen op deskundige, gediplomeerde pedagogische medewerkers. Wij hebben op elke basis groep een vaste leidster welke tevens hun mentor/ aanspreek punt is, bij ziekte is er uiteraard vervanging nodig maar zal er altijd een bekend gezicht aanwezig zijn zodat de emotionele veiligheid gewaarborgd wordt. Daarnaast voldoet onze locatie aan de wettelijke eisen die worden gesteld aan de ruimtes, de veiligheid, de gezondheid, de inrichting, de groepsgrootte, de groepsleiding-kind-ratio en de kwalificatie van de groepsleiding. Wij bieden beroepskrachten in opleiding de mogenlijkheid om in onze buitenschoolse opvang en onze kinderopvang  beroeps ervaring op te doen, dit kan omdat wij een erkend leerbedrijf zijn. Tenslotte is het mogelijk dat wij zgn snuffelstagiaires de kans geven een kort durende stage van enkele dagen per week op de beroepskeuze te volgen. Tevens zij alle medewerkers en vrijwilligers en of stagiaires in bezit van een geldig VOG.

Groepsgrootte buitenschoolse opvang:
Er is bij BSO de Witte Tovertuin plek voor maximaal 40 kinderen per dagdeel in de leeftijd van 4 t/m 13 jaar. Er zijn twee basis groepen van maximaal 20 kinderen met 2 pedagogische leidsters op de groep, dit vormt samen de 40 kind plaatsen. Waar nodig worden de groepen ondersteund door een vrijwilligster of stagiaire. Sinds 2018 mogen er 12 kinderen per pedagogische medewerkster, maar ons totaal aantal zal nooit hoger komen dan het vaste gestelde aantal van 40.  In de vakantieperiodes werken we als het aantal minder is dan 10 met 1 pedagogische medewerkster, wel is er altijd een extra volwassene op de groep, dit kan een stagiaire of vrijwilliger zijn. Stagiaires en vrijwilligers zijn in principe boventallig. Bij activiteiten van stagiaires is altijd een pedagogische medewerkster aanwezig die de eindverantwoordelijkheid draagt.

Groepsgrootte kinderdagverblijf

Binnen kinderopvang het Witte Toverhuisje worden met ingang van het nieuwe schooljaar (04-09-2017) 2 groepen
opgevangen,dezezijnalsvolgtverdeeld:

  •   Een bestaande groep van maximaal 12 kinderen in de leeftijd van 0-4 jaar.
  •   En een nieuwe groep van maximaal 12 kinderen in de leeftijd van 2-4 jaar.

De laaste groep (2-4 jaar) kan worden opgevangen in
de BSO ruimte tot 15.00 uur, daarna neemt de BSO de ruimte weer in beslag.

Tijdens marge dagen en/of vakantieopvang kunnen ermaximaal 16 kuinderen (KDV/BSO) worden opgevangen of de (BSO) ruimte dient
opgedeeld te worden in een gescheiden ruimte voor 16 KDV kinderen en een ruimtevoor maximaal 24 BSO kinderen,

Extra dagdelen

Afnemen van extra dagdelen en ruildagen.

Ouders kunnen, in overleg, incidenteel een extra dag(deel) afnemen welke buiten de vaste contracturen valt of een verzoek doen om te ruilen van de dag waarop het kind normaal komt met een andere dag waarop het niet is geplaatst. De pedagogisch medewerker-kind-ratio en groepssamenstelling is hierin leidend. Incidenteel ruilen van dagen kan plaatsvinden binnen een kalenderjaar. Afname van incidenteel extra dagdelen geldt tegen vergoeding van het geldende tarief. Het verzoek kan worden gedaan bij de pedagogisch medewerker. Er wordt door haar gekeken of er ruimte is voor het kind op een andere dag. Dit hangt af van de groepsbezetting en eventuele bijzonderheden op de groep. Als er geen plek is op de vaste basisgroep kan de opvang van extra dagdelen en ruildagen plaatsvinden op de andere basisgroep met een andere pedagogische leidster, dit wordt altijd vooraf besproken met de ouder(s),verzorger(s) ook wordt hier voor getekend. Tevens kunnen ouders via de site het formulier aanvraag extra opvang of formulier aanvraag ruildag invullen. Wanneer er structureel wordt geruild van dag of extra opvang wordt afgenomen op de eigen basisgroep wordt dit in de plaatsingsovereenkomst aangepast en door ouders ondertekend. De maandfactuur zal dan ook veranderen. Indien in de eigen basisgroep geen ruimte is, kan het kind tijdelijk in een andere basisgroep geplaatst worden totdat er ruimte is op de eigen basisgroep. Dit wordt met de ouders van het betreffende kind besproken en de ouder geeft hiervoor schriftelijk toestemming.